تست API

به منظور تست API میتوانید از Intellij Idea استفاده کنید، پس از دانلود و نصب آن پروژه زیر را در برنامه باز کنید.

ایجاد لایسنس توسط API

به منظور ایجاد لایسنس آدرس زیر را به همراه هدر $API با مقدار کلید API و اطلاعات لایسنس فراخوانی کنید:

https://panel.spotplayer.ir/license/edit/

اطلاعات لایسنس می بایست به صورت JSON به سرور اسپات پلیر ارسال شوند:

{
	"course": ["5d2ee35bcddc092a304ae5eb", "5d2ee35bcddc092a304ae5ec"],
	"offline": 30,
	"name": "customer",
	"payload": "",
	"data": {
		"confs": 0,
		"limit": {
			"5d2ee35bcddc092a304ae5eb": "0-",
			"5d2ee35bcddc092a304ae5ec": "1,4-6,10-"
		},
	},
	"watermark": {
		"position": 511,
			// Position Flag [1   2  4]
			//        [8  16  32]
			//        [64 128 256]
			// Example: 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 64 | 128 | 256 = 511 [All Positions]
		"reposition": 15, // Seconds 1-3600
		"margin": 40, // Pixels 0-1000
		"texts": [
			{
				"text": "09121112266",
				"repeat": 10,
				"font": 1,
				"weight": 1,
				"color": 2164260863,
				"size": 50,
				"stroke": {"color": 2164260863, "size": 1}
			},
			{
				"text": "09121112266",
				"repeat": 1,
				"font": 1,
				"weight": 1,
				"color": 2164260863,
				"size": 200,
				"stroke": {"color": 2164260863, "size": 1}
			}
		]
	},
	"device": {
		"p0": 1, // All Devices 1-99
		"p1": 1, // Windows 0-99
		"p2": 0, // MacOS 0-99
		"p3": 0, // Ubuntu 0-99
		"p4": 0, // Android 0-99
		"p5": 0 // IOS 0-99
		"p6": 0 // WebApp 0-99
	}
}

مقدار payload یک رشته کاراکتر است که هنگامی که کاربر از سمت اسپات پلیر به صفحه پشتیبانی دوره هدایت میشود به صورت متغیر GET ارسال میگردد. برای مثال این مقدار را میتوانید برابر شناسه خرید کاربر در سیستم فروشگاهی خود قرار دهید.

 

از اطلاعات بالا فقط موارد course و name و watermark.texts.text الزامی میباشند و در صورت تعیین نشدن موارد دیگر، تنظیمات پیشفرض لایسنس در کنترل پنل مورد استفاده قرار میگیرند.

به طور مثال اطلاعات زیر نیز برای ساخت لایسنس کافی میباشد:

{
	"course": ["5d2ee35bcddc092a304ae5eb"],
	"name": "customer",
	"watermark": {"texts": [{"text": "09121112266"}]}
}

پس از ایجاد لایسنس سرور مقادیر زیر را باز میگرداند.

{
	"_id": "5dcab540796f5d4d48a6570f",
	"key": "00015dcab540796f5d4d48a6570fb7bb74943c36c5e588c0267f9476ff7fe84846070ac971cd311716c6db6a6d603dae09b51395700894cd11c6dd10b71ae24625d1395595eb798844d7d5aec12c",
	"url": "/5e0796ae55fb7a18e83b3554/91d0726373dd525f9d3f57f688299a00/"
}
 • _idشناسه لایسنس
 • keyکلید لایسنس برای استفاده در پخش کننده
 • urlآدرس صفحه دانلود ویدیوها بدون دامنه

ویرایش لایسنس توسط API

به منظور ویرایش لایسنس آدرس زیر را به همراه هدر $API با مقدار کلید API و اطلاعات لایسنس فراخوانی کنید:

https://panel.spotplayer.ir/license/edit/$LID

اطلاعات لایسنس می بایست به صورت JSON به سرور اسپات پلیر ارسال شوند. اطلاعات زیر هنگام ویرایش لایسنس قابل تغییر میباشند:

{
	"name": "customer",
	"data": {"limit": {"5d2ee35bcddc092a304ae5eb": "0-"}},
	"device": {"p0": 1, "p1": 1, "p2": 0, "p3": 0, "p4": 0, "p5": 0, "p6": 0}
}

فقط فیلدهایی که در فراخوانی موجود باشند به روز خواهند شد. برای مثال فراخوانی زیر فقط مقدار دستگاه ویندوز را تغییر خواهد داد:

{"device": {"p1": 1}}

روند محدود کردن دسترسی به ویدیوها

توسط مقدار حد دسترسی (limit در API) لایسنس می توانید مشخص کنید که لایسنس به چه تعدادی از ویدیوها دسترسی داشته باشد.

در این حالت هنگامی که کاربر قصد داشته باشد ویدیوهای بعدی را ببیند یا دانلود کند به صفحه پشتیبانی دوره به همراه متغیرهای شناسه لایسنس و پی لودی که هنگام ساخت لایسنس توسط API وارد شده است هدایت میشود:

https://learn.com/course/?lid=5d5a91a89b2c367378de11f0&payload=1000

پس از برقراری شرط ادامه دسترسی (برگزاری آزمون، پرداخت اقساط دوره و ...) توسط پنل یا API ویرایش لایسنس حد دسترسی را به مقدار جدید تغییر دهید.

نمایش ویدیوهای لایسنس در سایت شما

با قرار دادن اسکریپت زیر در صفحه، اطلاعات دوره در مرورگر کاربر بارگزاری میشود، متغیر $res مقدار بازگشتی فراخوان ساخت لایسنس میباشد که در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت.

متغیر $domain باید http://dl.spotplayer.ir یا دامنه ایی که توسط رکورد CName بر روی آن پارک کرده اید باشد.

<script src="<?=$domain.$res['url'] ?>?f=js"></script>

این اسکریپت متغییر آرایه ایی spotplayer_courses را با اطلاعات زیر به متغیر window اضافه میکند که از آن میتوانید برای نمایش ویدیوها استفاده کنید.

[{
	"_id": "5d5a91a89b2c367378de11f0",
	"name": "دوره آموزش اندروید",
	"desc": "-",
	"link": "http://www.spotplayer.ir/android",
	"items": [
		{
			"_id": "5d5aa90f9b2c367378de11f2",
			"path": "01-Intro",
			"name": "مبانی برنامه نویسی اندروید",
			"desc": "-",
			"duration": 3278442,
			"size": 180819643,
			"access": true
		}
	]
}]

نمونه کد کامل:

<div>
	<h2>کلید لایسنس</h2>
	<textarea><?=$data['key']?></textarea>
</div>
<div>
	<h2>دانلود ویدیوها</h2>
	<div>
		<script src="https://dl.spotplayer.ir<?=$data['url']?>?f=js"></script>
		<script type="application/javascript">
			document.write(window.spotplayer_courses.map(function (c) {
				return '<h3>' + c.name + '</h3>' +
				c.items.map(function (v) {
					return '<div class="sp_' + v.type + '">'
						+ '<a href="<?=$domain . $data['url'] ?>' + v._id + '.spot">' + dl_icon + v.name + '</a>'
						+ '</div>';
				}).join('');
			}).join(''));
		</script>
	</div>
</div>

نمایش دانلود پلیر در سایت شما

به منظور نمایش دانلود پلیر در سایت خود ابتدا اسکریپت زیر را در صفحه مورد نظر قرار دهید.

<script src="https://dl.spotplayer.ir/players/?f=js"></script>

این اسکریپت متغییر spotplayer_players را با اطلاعات زیر به متغیر window اضافه میکند که از اطلاعات آن میتوانید برای نمایش پلیرها استفاده کنید.

[
	{
		"name": "ویندوز",
		"file": "/player/spotplayer-win.exe",
		"code": 1,
		"version": "1.0.0.0"
	}
]

نمونه کد:

<script src="http://dl.spotplayer.ir/players/?f=js"></script>
<div id="spotplayer-players">
	<h2>دانلود پخش کننده</h2>
	<div id="spotplayer-players-items">
		<script type="application/javascript">
			var domain = 'http://dl.spotplayer.ir';
			if (spotplayer_players) document.write(spotplayer_players.map(function (p) {
				return [
					'<a target="_blank" ' + (p.file ? ('href="' + domain + p.file + '"') : '') + '>',
					' <img alt="' + p.name +'" src="' + domain + p.image + '">',
					' <h3> دانلود برای ' + p.name + '</h3>',
					' <h4>' + (p.file ? ('نسخه ' + p.version) : 'به زودی') + '</h4>',
					'</a>'
				].join('');
			}).join(''));
		</script>
	</div>
</div>

SpotPlayer.ir

به SpotPlayer بپیوندید

ما مشتاق همکاری با افراد علاقه مند و کوشا در زمینه های زیر هستیم:

 • JavaScript Programming
 • NodeJS Programming
 • HTML & CSS Designing & Programming
 • C++ Programming
 • Network Administration
 • NoSQL & Big Data Programming
 • Nueural & Deep Networks Programming
ارسال درخواست